AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Yerince Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kurumsal müşterimizin temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka  uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Bu kapsamda aşağıdaki bilgileri KVKK’ya uygun olarak hukuki amaçlarla kapsam ve süre sınırıyla uygun olmak üzere saklamaktayız:

 • Müşterilerimizin temsilcilerinin ad, soyad, elektronik posta ve adres bilgileri: Gerektiğinde iletişim kurulabilmesi veya fatura kesilebilmesi amacıyla.
 • Müşterilerimizin kendi müşterilerinin kargo gönderiminin yapılması amacıyla ad, soyad, sipariş adresi, fatura adresi, telefon numarası ve elektronik posta adres bilgileri: gönderim yapılması durumunda gönderimi yapacak olan kargo şirketiyle paylaşmak ve gönderimin takibinin ve raporlanmasının kendi müşterilerimizle takibi amacıyla.
 • İnternet sitemizi ziyaret eden misafirlerin IP bilgileri: site ziyaretçilerinin internet sitesi deneyimin artırılması ve olası siber saldırı durumlarında bilgilere erişilmesi amacıyla.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Müşteri kullanıcı hesabına giriş yapılması,
 • Üyelik oluşturma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Üye aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Üyelik bilgisi güncelleme işlemlerinin sağlanması,
 • Reklam, kampanya, promosyon ve bilgilendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevcut müşteri devamlılığını sağlayıcı süreçlerin yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,ve
 • Faturalandırma hizmetlerinin sağlanması

amaçlarıyla KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla İş ortaklarımıza örneğin ürünler ve hizmetler için siparişlerin yerine getirilmesi, paketlerin teslim edilmesi, postaların ve e-postaların gönderilmesi, tekrar eden bilgilerin müşteri listelerinden çıkarılması, verilerin analiz edilmesi, pazarlama yardımı sunulması, arama sonuçları ve bağlantıları sunulması (ödenmiş listeler ve bağlantılar dâhil olmak üzere), ödemelerin işleme konulması, içerik gönderilmesi, kredi riski derecelendirilmesi ve müşteri hizmetleri sunulması bulunmaktadır. ;

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizle akdedilen sözleşme vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle temin edilebilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının c ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir.

 1. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 1. Veri Sahibinin Başvuru Şekli

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.