DEPOLAMA VE GÖNDERİM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

1.1 Bir tarafta Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. IKSV Vakfı Apt No 5 / 2 Beyoğlu İstanbul adresinde yerleşik Yerince Teknoloji Anonim Şirketi diğer tarafta Müşteri arasında aşağıdaki şartlarda işbu Sözleşme imzalanmıştır.

Müşteri Unvanı

Adres

Mersis No

Vergi Dairesi / Vergi No

KEP Adresi

Yetkili Adı Soyadı

Yetkili Elektronik Posta Adresi

Gönderilecek Ürün Ortalama Birim Değeri

 1. TANIMLAR

Depo Adresi: Taraflarca kararlaştırılarak değiştirilebilecek olup ilk etapta belirlenen adres Gençtürk Cad. Şirvanizade Sok. No 5 Vezneciler Fatih İstanbul adresidir.

Menkul E-ticarette satışı yapılabilecek her türlü ürün, mal veya maddi değeri olan her türlü fiziki ürün.

Tüketici Müşteri’den sipariş veren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Yerince Yerince Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin ticari değere sahip menkullerinin Yerince’nin belirleyeceği ve tarafların anlaşmış oldukları bölgelerde Menkul’lerin içeri alınması, depolanması, rafa koyulması ve sipariş geldiğinde anlaşmalı kargo şirketleri vasıtasıyla Müşteri’nin belirteceği veya Yazılım vasıtasıyla belirtilen Tüketici’lere Siparişin gönderilmesine ve bu hizmet sebebiyle Müşteri tarafından aylık ve işlem bazlı olarak düzenli olarak taraflarca anlaşılmış olan bir ücret ödenmesine ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir.

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Müşteri Yerince’nin belirttiği Depo Adresi’ne Müşteri ile birlikte belirleyecekleri mal kabul saati ve gününde ulaştıracaktır. Depo Adresi’nin değişmesi yalnızca tarafların yazılı olarak mutabık kalmasıyla gerçekleştirilecektir.

4.2 Müşteri tarafından Yerince’ye gönderilmiş olan Menkuller’in Yerince tarafından belirlenmiş olan yetkili kişilere gönderilmiş olması veya teslim alınmış olması halinde Yerince ilgili menkullere ilişkin depolama alanı ve organizasyon sağlayacaktır. Ürünlerin Yerince temsilcilerine teslimi esastır.

4.3 İşbu Sözleşme kapsamında gönderilmesi ve taşınması yasak olan gönderiler ve Yerince’nin Ek-1’de yer alan depolanması yasak gönderiler depolanmayacak olup Yerince’nin bu durumun tespiti halinde derhal ilgili mercilere başvuruda bulunacak ve bu kapsamda uğrayabileceği zararlarla ilgili Müşteri’den doğrudan talepte bulunabilecektir. Yerince’nin ilk etapta tespitini yapamadığı ancak Ek-1’de yer alan ve depoda bulunan diğer mallara, depoya, depo çalışanları da dahil her türlü 3. Kişi ve şirketlere zarara sebebiyet vermesi halinde Müşteri Yerince’nin uğramış olduğu zararı karşılamakla yükümlüdür. Yerince ayrıca uygun görmediği her türlü ürünü almama ve veya depolamasını yapmama hakkına sahiptir.

İşbu kapsamda Müşteri’ye bilgi verilmeksizin ve beyanda bulunmaksızın Yerince’ye gönderilmiş olması halinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye ait olacak olup bu sebeple Yerince’den herhangi bir talepte bulunulması halinde Yerince tarafından ödenecek olan bedeller Müşteri’ye derhal rücu edilecektir.

4.4 Gönderiler taşımaya uygun, yeterli, sağlam ve orijinal ambalajlarda olacaktır. Gönderilerin ambalajının hizmetin gerektirdiği ölçü, standart ve sağlamlıkta olmasını sağlamak Müşteri’ye aittir. Bu kapsamdaki bir gönderinin Sözleşme’ye aykırı şekilde Yerince’ye gönderilmesi halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

4.5 Ödemesi Müşteri tarafından yapılacak gönderilerin ücretlendirilmesi Ek-2’de sunulmuş olup Yerince Müşteri’ye Müşteri’nin vermiş olduğu elektronik posta adresine veya Yerince internet sitesi üzerinden sağlayacağı altyapıyla düzenli olarak bilgilendirmede bulunacaktır. Müşteri Yerince’nin yapmış olduğu bildirimi takiben 5 gün içerisinde itirazlarını sunabilecek olup 5.günden sonra gönderi ücretlerine ve kalemlerine itiraz kabul edilmeyecek olup Müşteri ilgili ücretleri kabul eder.

4.6 Müşteri her ayın 5’ine kadar bir önceki aya kadar olan gerçekleşmiş olan gönderim ücretleri ve kalemleri ödemekle yükümlü olup ödeme yapılmaması halinde Yerince vermiş olduğu hizmeti durdurma hakkına sahip olup ödemeler gerçekleştirene kadar Müşteri tarafından kendisine gönderilmiş olan menkulleri ödeme yapılıncaya kadar rehnedebilecektir.

4.7 Yerince hizmetlerini yerine getirirken hem depolama hem de kargo gönderimlerinde Müşteri’ye bilgi vererek ve onay alarak üçüncü kişiler ile çalışabilir. Aksi belirtilmediği sürece Yerince gönderimleri anlaşmalı olduğu kargo veya kurye şirketleri vasıtasıyla gerçekleştirecek olup teslim anından itibaren kargo veya kurye şirketinden kaynaklanacak olan zararlarda sorumluluk ilgili kargo veya kurye şirketidir. Bu kapsamda Yerince hiç bir şekilde kargo şirketi bağlantılı ve yurt dışına gönderilerde gümrük bağlantılı sorunlar da dahil herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte olup Yerince yalnızca ilgili malların gönderimlerini gerçekleştirir.

4.8 Tüketici’nin almış olduğu Siparişleri iade etmesi halinde de Ek-2’de belirtilen bedeller tahsil edilecektir. Tüketici’nin vermiş olduğu hasarı Yerince’nin tespit etmesi halinde bu durum Müşteri’ye bildirilecek olup Tüketici’nin veya kargo şirketinin hasarından dolayı Yerince sorumlu tutulamaz. Menkullere Yerince deposundayken zarar gelmesi durumunda rayiç bedeli esas alınarak Müşteri’nin zararı karşılanır. Rayiç bedel belirlenirken Yerince’nin sigortacısının yapmış olduğu tespite göre karşılama gerçekleştirilir. Bu kapsamda Yerince sigortacısı ile görüşmelerle ilgili Müşteri’yi ayrıca bilgilendirecektir. Sigorta şirketinin Yerince’nin kusuru sebebiyle zararı karşılayamaması durumunda Yerince ilgili zarardan sorumlu olacaktır.  Sigorta’nın yapacağı ödeme dışında Müşteri herhangi bir ödeme talep edemez.

4.9 Yerince’den kaynaklanmayan sebeplerle gecikmeler yaşanması halinde Yerince sorumlu olmayacak olup gecikmelere ilişkin olarak Yerince en kısa süre içerisinde bilgilendirmede bulunacaktır.

4.10 İşbu Sözleşme Müşteri’ye Yerince deposuna ulaşma imkanı vermemekte olup Yerince’nin deposuna yalnızca Yerince’nin onay vermesi halinde Müşteri ziyarete gidebilecek olup her halde Yerince envanterde bulunan ürünleri dijital ortamda veya telefon ile paylaşacaktır.

4.11 Yerince Menkuller’in depolanması ve kendi zilyetliğinde bulunan mallarda oluşabilecek olan zararlardan sorumlu olup, Menkullerin depoya üçüncü kişi veya Müşteri tarafından taşınması veya gönderilmesi esnasında ve Menkullerin gönderilmesi ve Tüketici tarafından zarar verilmiş olması halinde Menkullere verilen zarardan sorumlu değildir. Yerince yalnızca kendi deposunda oluşacak zararlardan sorumludur.

4.12 Yerince Müşteri tarafından gönderilen veya Tüketici tarafından iade edilen ürünleri kontrol etme zorunluluğu olmayıp Yalnızca kendi iç takip sistemi vasıtasıyla kendi organizasyonu içerisindeki yapıyı denetlenecektir.

4.13 Siparişlerin doğrudan Yerince’ye düşmesi için gerekli altyapı Müşteri tarafından Yerince’nin yönlendirmesiyle sağlanacak olup Yerince’nin kullandığı kendi yazılımından kaynaklanmayan sistemsel arızalardan dolayı geç kargoya verme durumlarından dolayı Yerince sorumlu olmayacaktır.

4.14 Taraflar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat dahil kişisel verileri hukuka uygun olarak zorunlu olması durumunda işleyeceğini ve tüm personellerini bu konuda eğiteceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Yerince’ye ulaştırılan ürünler ve Tüketici detaylarıyla ilgili Müşteri’nin aydınlatma metni vasıtasıyla gerekli onay ve izinleri aldığını taahhüt eder.

 1. ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

5.1 Yerince taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece i) depolama, ii) paketleme, gönderi ve iade ve iii) katma değerli hizmetler olmak üzere temel olarak üç kalem üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Yerince tarafından verilen tekliflerde yer alan bedellere KDV, paketleme materyalleri (kutu,karton v.b.) ve kargo ücretleri dahil değildir.

Aşağıda belirtilen ücretlere Müşteri’ye elektronik posta ile gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde aksi ispatlanmadığı sürece itiraz edilmeyecektir.

I. Depolama: Depolama ücreti Ek-2’de belirtiliği şekilde metreküp başına alınacak olan günlük ücreti ifade eder. Ücret aylık olarak ödenecek olup sipariş olup olmaması önem taşımamaktadır.

II. Paketlenme Gönderi: Siparişin Yerince sistemine düşmesiyle depodan hazırlanarak kargoya verilmek üzere gönderime hazır hale getirilmesi ile muaccel olacaktır.

III. Mal Kabul ve İade Ücreti: Malın depoya alınması için ürün başına talep edilecek fiyatı ve malların Müşteri tarafından iadesi halinde Yerince tarafından faturalandırılacak bedeli ifade eder.

IV. Kargo/kurye Ücreti: Kargo ücreti Müşteri ile anlaşmaya bağlı olarak Müşteri ile paylaşılmış olduğu şekilde Müşteri’nin gönderimler için ödemiş olduğu bedel üzerinden hesaplanacaktır. Kargo şirketleri’nin Ek-2’de yer alan fiyatlar dışında bir ücret talep etmesi halinde Yerince Müşteri’yi bu fiyatlandırma ile ilgili olarak bildirecektir. İlgili kargo ücretleri öncelikle Yerince tarafından ödenecek ve aylık olarak Müşteri’ye faturalandırılacaktır.

5.2  Yukarıda yer alan her bir kalem aylık olarak Müşteri’nin belirteceği banka hesabına veya üyelik aşamasında verilmiş olan kredi kartından tahsil edilecektir. Ücretlerin tahsil edilememesi halinde Müşteri’nin tüm ürünleri hapis hakkı ve hizmeti durdurma hakkı bulunmaktadır. Müşteri her ne ad veya nam altında olursa olsun herhangi bir sebeple zarar kaybı ve benzeri sebeplerle Yerince’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Müşteri ödemenin gecikmesi sebebiyle hizmet durdurulduğunda envanter takibi yapamayacak olup, Yerince deposunda bulunan ürünler de gönderilmeyecektir.

5.3 Yerince Ek-2’de yer alan fiyatlar dışında Müşteri ile anlaşmadan herhangi bir ek ücret yansıtmayacaktır. Müşteri’nin yeni bir talebi olması durumunda taraflar mutabık kalarak fiyat uygulanacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1 İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 6 ay süreli olup taraflar 6. ayın bitiminden önce fiyatlar üzerinde mutabık kalacaklardır.

6.2 Taraflar süresi içerisinde ödeme yükümlülüklerini ve teslim alma sorumluluklarını yerine getirerek 30 gün önceden bildirimde bulunarak Sözleşme’yi sona erdirebilecektir. Sözleşme’nin sona ermesine rağmen Müşteri’nin ilgili ürünleri taahhüt ettiği tarihte teslim alıncaya kadar depolama ve gönderim ücreti alınacak olup sürenin uzaması halinde depolama ücreti yüzde 20 zamlı olarak talep edilebilecek olup Müşteri’nin ödeme yapmaması halinde Yerince ilgili ürünlere karşı hapis hakkını kullanabilecektir.

 1. SAİR HÜKÜMLER

7.1 İşbu Sözleşme’ye göre yapılacak olan değişiklikler yazılı ve imzalı olarak yapılmadıkça geçerli değildir. İşbu Sözleşme’ye göre yapılacak olan bildirimler tarafların bildirmiş oldukları elektronik posta adreslerine ve adreslerine yapılacak olup adreslerde değişiklik olması halinde taraflar 3 gün içerisinde birbirlerine bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde adreslere yapılacak olan bildirimler geçerli olacaktır.

7.2 Taraflar işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevli olduğunu kabul eder.

7.3 Taraflar arasında gerçekleştirilen ve yetkili elektronik posta adreslerine gönderilen gönderiler, yasal defter ve kayıtları ve her türlü yasal defter kesin delil teşkil edecektir.

7.4 İşbu Sözleşme 7 madde ve 8 sayfadan oluşmakta olup tarafların karşılıklı kabul ve taahhütleri ile  düzenlenmiştir. Sözleşme’nin aslı Yerince uhdesinde muhafaza edilecek olup işbu Sözleşme’nin tanzim ve imzalanmasından kaynaklanan damga vergisi taraflarca yasal yükümlülükleri oranında eşit olarak karşılanacaktır.

MÜŞTERİ KAŞE İMZA                          TARİH

YERİNCE KAŞE İMZA                          TARİH

EK – 1 DEPOLANMASI VE GÖNDERİLMESİ YASAKLI ÜRÜNLER

 • Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek posta gönderilerine zarar verebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler

 • Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler

 • Yerince’nin taahhüt  etmediği, soğuk depolama alanı da dahil depolanması özel iklimlendirme gerektiren ürünler

 • İlgili mevzuat hükümlerince alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi aşağıdakiler de dahil her türlü yasak madde veya ürün:

 1. Afyon morfin kokain esrar gibi uyuşturucu maddeler ve veya satışı yasaklı her türlü madde

 2. Canlı ve cansız hayvanlar

 3. Mermi, kovan ve her türlü ateşli ve ateşsiz silah

 4. Alkol ve alkol içeren satışı Tekel bayiler ile yapılabilecek her türlü ürün

 5. Tütün ve tütün mamülleri

 6. Depolanmaya uygun nitelikteki hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker gibi standardize edilebilen temel  ve işlenmiş tarım ürünlerini

 7. Fikri Mülkiyet hükümleri uyarınca başka bir üçüncü kişinin veya şirketin fikri mülkiyet haklarına zarar verebilecek her türlü sahte, taklit ürün

 8. Para, çek, senet gibi değerli ürünler ve ziynet taşları ve eşyaları

 9. Reçeteli ilaçlar ve veya Eczaneler de satışı zorunlu tutulan her türlü ilaç, kozmetik ürün

 10. Her türlü tarihi eser.

 • Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve suç işlenmesini teşvik edici işaret resim ve yazılar taşıyan gönderiler

 • Kısa sürede bozulabilecek her türlü ürün

 • İnce ambalaj içinde ağır sivri ve zarar verici maddeler

 • Yüklenip indirilmesi zor, ayrıca diğer kargolara zarar verme ihtimali bulunan veya adedi 5 kg dan ağır veya uzunluğu 1 metreden fazla büyüklükte olan ürünler.